Zarząd Fundacji: Zdzisław Górski - Prezes

                              Monika Roguszczak - Członek Zarządu

                                                                        Statut Fundacji Teatru Snów                                                                             Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja została ustanowiona przez Zdzisława Górskiego zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym 5303/2013 sporządzonym przez notariusza Krystynę Klimkiewicz w Kancelarii
 2. Fundacja Teatru Snów, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
 3. Notarialnej 77-100 Bytów ul. Wojska Polskiego 46a

§ 2

 1. Siedzibą Fundacji jest Gdańsk
 2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
 3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego.

                                                                                                      § 4
Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

                                                                                                      § 5
Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.

                                                                                                     § 6
Fundacja może używać swojej nazwy w tłumaczeniu na wybrane języki obce.

                                                                  Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

                                                                                                     § 7
Celami Fundacji są:

 1. Inicjowanie i wspieranie twórczości artystycznej, w szczególności teatralnej
 2. Inicjowanie i wspieranie poszukiwań w obszarze praktyk performatywnych, w szczególności w zakresie języka teatralnego i sztuki aktorskiej
 3. Promocja i wspieranie niezależnych grup teatralnych
 4. Edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych w dziedzinie sztuki teatru

                                                                                                   § 8
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • Przygotowywanie i prezentacje przedstawień, widowisk plenerowych, parad
 • Organizowanie festiwali, przeglądów, spotkań, koncertów, wystaw i seminariów
 • Realizacja projektów teatralnych, edukacyjno-artystycznych, społeczno-artystycznych
 • Organizowanie warsztatów i szkoleń,
 • Koprodukcje z krajowymi teatrami alternatywnymi i z grupami zagranicznymi
 • Prowadzenie dokumentacji i rejestracji działań teatralnych
 • Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych,
 • Współpraca z teatrami, szkołami, ośrodkami artystycznymi oraz z instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi w zakresie objętym celami Fundacji

§ 9

 Fundacja realizuje swoje cele poprzez działalność nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego

 

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 10

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2000 zł (dwa tysiące złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 11

 1. Dochody fundacji mogą pochodzić z:
  • darowizn, spadków, zapisów,
  • dotacji i subwencji osób prawnych,
  • dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
  • dochodów z majątku fundacji,
  • odsetek bankowych,
  • przychodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego
 2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

Rozdział IV. Władze Fundacji

§ 12

Władzą Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

§ 13

 1. Zarząd składa się z 2 do 5 osób w tym Prezesa
 2. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator
 3. Kadencja Zarządu trwa 4 lata
 4. Fundator może wchodzić w skład Zarządu i pełnić w nim funkcje
 5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
  • złożenia pisemnej rezygnacji ,
  • utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
  • śmierci członka Zarządu.
 6. Zarząd może zmienić swój skład zwykłą większością głosów pozostałych członków
 7. Członek Zarządu może pobierać wynagrodzenie za pracę w Zarządzie.

§ 14

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
  • kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
  • realizacja celów statutowych,
  • sporządzanie planów pracy i budżetu,
  • sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
  • reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
  • zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
  • dokonywanie zmian swojego składu
  • dokonywanie zmian w statucie,
  • sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji
  • wnioskowanie o połączenie z inną fundacją i likwidację Fundacji.

§ 15

 • Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 • Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
 • O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 • Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

Sposób reprezentacji

§ 16

 • Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, składać może Prezes.
 • W sprawach majątkowych powyżej kwoty 5 000 zł wymagany jest podpis Prezesa i jednego członka Zarządu działających łącznie.

Rozdział. V. Postanowienia końcowe

§ 17

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

§ 18

 • Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 • Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 • W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd Fundacji, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 19

 • Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 • O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego ds. kultury i dziedzictwa narodowego. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.


Statut został przyjęty dnia 25.09.2013